Meld u aan voor de nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak kans op een iPad Air 2 t.w.v. €499!

Bedankt voor het inschrijven op onze nieuwsbrief!

Verklaring van erfrecht echt nodig bij de bank?

18 September 2008Maarten van Wijk

Hoe krijgt u toegang tot het banksaldo van een overleden familielid? Banken eisen vaak een dure verklaring van erfrecht, die u honderden euro’s kost. Is dat nodig?

Zodra een persoon overlijdt, moet u dat melden bij de bank. Die blokkeert dan diens rekening en zet hem op naam van ‘de erven van’. De bank geeft de rekening enige tijd later weer vrij aan de wettige erfgenamen. Wie dat zijn, bepaalt de bank aan de hand van een verklaring van erfrecht van de notaris, waarvoor de erfgenamen met plezier enkele honderden euro’s hebben betaald.

Dat is, althans de theorie.

Verklaring van erfrecht omzeilen?

In de praktijk hebben veel erfgenamen geen zin in al dat gedoe. Bovendien is verklaring van erfrecht duur: afhankelijk van de notaris 250 tot wel 2.500 euro.

De verleiding is groot om van de officiële dure weg af te wijken, want een bank weet uit zichzelf niet, of iemand overleden is. De gemeente meldt een overlijden alleen bij de fiscus en bij uitkeringsinstanties. Dus zolang u de bank niet wijzer maakt dan ze is, blijft de rekening toegankelijk.

Had u samen met de overledene een en/of-rekening, dan kunt u gewoon nog bij het geld. Had uw overleden ouder u een machtiging gegeven, dan kunt u die nog gebruiken. Of wellicht kunt u de inlogcodes uit de bureaula vissen.

In de laatste twee gevallen bent u strikt genomen illegaal bezig. De machtiging eindigt bij overlijden. En de inlogcodes van een ander gebruiken, dat is alsof u een handtekening vervalst.

Bank overhalen verklaring te laten zitten

Een minder slinkse manier om het geld te bemachtigen, is de bank overhalen om zonder verklaring van erfrecht het geld uit te keren. Dat is ook nodig, als u de tenaamstelling van uw en/of-rekening wilt wijzigen (de bank blokkeert deze rekening overigens nooit).

In de praktijk zal de bank de verklaring van erfrecht alleen laten schieten, als de overledene getrouwd was of een geregistreerd partner had, en geen testament. In dat geval vervalt sinds 2003 de gehele erfenis altijd aan die partner, hoewel de kinderen wel een vordering krijgen op de partner, te innen bij diens overlijden (of faillissement / van toepassing worden van de wettelijke schuldsanering).

Uw status als erfgenaam kunt u dan aantonen met een akte van overlijden en een verklaring van het Centraal Testamentregister dat er geen testament is – want daarin zou eventueel een andere erfgenaam aangewezen kunnen zijn.

Centraal Testamentenregister

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin wordt bijgehouden wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft laten (op)maken. Het CTR biedt geen inzage in de inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt.

Een gratis verzoek dient u in met dit formulier.

Die hebt gekregen van de gemeente waar de overledene gestorven is. Het uittreksel, ook wel bekend als akte van overlijden, wordt verstrek na overhandiging van een overlijdensverklaring van een arts. Doorgaans zorgt de uitvaartondernemer voor de akte.

Meer informatie: http://www.centraaltestamentenregister.nl/.

In praktijk doen alleen Postbank en ING dit. De SNS Bank doet het alleen voor rekeningen met een tegoed van minder dan € 4.500. Bij Fortis mag de rekening maximaal € 1.000 bevatten. Bij de Rabobank en ABN Amro hangt het af van de filiaalmanager. Soms hoeft de langstlevende partner tot bedragen van €25.000 geen verklaring te laten zien wanneer er geen testament is opgemaakt, soms echter ook wel. Dit alles bleek uit een onderzoek van de Consumentenbond in de zomer van 2008.

Risico’s waar verklaring van erfrecht u tegen beschermt

Door op deze manieren het geld te bemachtigen, stelt u zich aan risico’s bloot. U aanvaardt er namelijk impliciet de erfenis mee. Impliciet aanvaarden is meestal ‘zuiver aanvaarden’. Dat wil zeggen: inclusief schulden. Die kent u op moment van overlijden misschien nog niet. Een buitenechtelijk kind kan nog jaren later opduiken en een alimentatie opeisen bij de erfgenamen. Het komt ook voor, dat een ouder failliet is gegaan, terwijl de kinderen dat niet weten. Ook dan kunnen schuldeiser ineens bij erfgenamen komen aankloppen.

Er zijn manieren om dit het risico van schulden uit te sluiten, maar die lopen via de notaris. Aniel Autar, notaris bij Kooijman Lambert Notarissen en AD Geld en Recht-expert, schreef hier al eerder over:

De bank loopt ook een risico. Stel dat zij het geld aan de verkeerde uitkeert. Dan zal de echte erfgenaam bij de bank zijn recht gaan halen. En de bank mag dan, voor eigen risico, proberen het geld weer bij u terug te krijgen.

Zeker als het iets ingewikkelder wordt, meerdere erfgenamen of zelfs minderjarigen of wilsonbekwamen, dan zal bank echt staan op de verklaring van erfrecht. Als de bank zonder verklaring erfrecht uitkeert, kan zij van u eisen dat u eventuele problemen met andere erfgenamen voor uw rekening neemt.

Verklaring van erfrecht

De verklaring van erfrecht beschrijft onder andere wie de erfgenamen zijn, voor welk deel zij recht hebben op de nalatenschap, of er legaten zijn, enzovoorts. Als er meerdere erfgenamen zijn, wordt in de verklaring van erfrecht vaak ook opgenomen wie de gezamenlijke erfgenamen tot hun gemachtigde benoemen.

Zo’n verklaring van erfrecht is echter duur: afhankelijk van de notaris 250 tot wel 2.500 euro. De afgelopen vijf jaar stegen de kosten alleen meer, met 15 % over de hele periode. U kunt de prijzen van notarissen vergelijken op www.degoedkoopstenotaris.nl of www.notaristarieven.nl .

Een betere notaris zal u bij het opstellen van de verklaring ook adviseren over of en u de erfenis het beste kunt aanvaarden. Hier vallen besparingen te halen en risico’s uit te sluiten, met name op het gebied van de onverwachte schulden in erfenis.

Zie ook het commentaar van Aniel Autar, notaris bij Kooijman Lambert Notarissen en Geld & Recht-expert, over wat een verklaring van erfrecht mag kosten en wat hij u oplevert.

Andere manieren om snel bij het geld te komen?

Het maken van een verklaring van erfrecht kan soms enige tijd duren. Zit u omhoog met de begrafenisrekeningen, dan kunt u deze naar de bank sturen. Doorgaans zal de bank deze gewoon betalen uit de rekening van de overledene.

Daarnaast kan de notaris, indien er testament is opgemaakt waarin een executeur is aangeven, heel snel een verklaring van executele verstrekken. Hiermee kan de executeur van het testament snel bij de bankrekeningen komen en de omvang en samenstelling van de nalatenschap in kaart brengen.

twintig reacties

Henk Steenbekkers, Woensdag 05 November 2008 15:40

Is een verklaring van erfrecht nodig? Op welk tijdstip?

Inleiding.

Het overlijden van een dierbare is een heel emotionele tijd voor de nabestaanden. Naast het verdriet en de rouw moet over heel veel zaken in een korte tijd beslissingen genomen en regelingen getroffen worden.Een periode waarin een slecht advies veel leed kan veroorzaken.

Grote begrafenisondernemers als Monuta, Dela en Yarden, maar ook een instantie als Postbus 51, de overheid dus, sporen de mensen aan zo snel als mogelijk een verklaring van erfrecht aan te vragen bij de notaris.

De banken, met name Rabobank en Fortisbank, nemen hier een bijzonder positie in. In hun brieven aan de klanten doen ze het voorkomen dat het vragen van een verklaring van erfrecht een wettelijke verplichting is en geven het advies binnen enkele werkdagen de stap naar de notaris te zetten. En heel stringent is hun advies, ook van de Postbank, het overlijden per direct aan de banken te melden.

De wettelijke verplichting is echter niet aanwezig en het gegeven advies uiterst discutabel,maar op zijn minst erg voorbarig. Ook uit de Algemene Voorwaarden van de banken kan geen verplichting worden afgeleid.De banken kunnen, maar hoeven geen verklaring van erfrecht te vragen.

In een groot aantal gevallen gaat het om een echt overbodige handeling die de achtergebleven partner, weduwe of weduwnaar enkele honderden euro’s gaat kosten. In deze regio liggen die kosten rond de 400 euro gemiddeld, zo blijkt uit door ons opgevraagde offertes van een zestal notariskantoren.

Interessant in deze is de opvatting van professor J.M.J. van Mourik, die zegt dat banken zich niet moeten bemoeien met erfrecht, maar zich dienen te beperken tot de controle en vaststelling van de inningsbevoegdheid van de klant. Wij kunnen die opvatting geheel onderschrijven.

Professor van Mourik heeft meegewerkt aan de totstandkoming en de formulering van de nieuwe wet op het erfrecht van 2003 en wordt gezien als dé specialist inzake het Erfrecht. Hij kan het dus weten.

Waarom vragen banken een verklaring van erfrecht?

Deze vraag kunnen de banken niet beantwoorden met een verwijzing naar een wettelijke verplichting, want die bestaat niet.

Meestal is het antwoord: om te voorkomen dat ongewenste personen een claim leggen op de erfenis en dat zij geen zaken willen doen met verkeerde personen, die niet de werkelijke erfgenamen zijn. En toch vertrouwt de Rabobank een verklaring van erfrecht nog niet. Zij stelt in haar eigen stukken dat een dergelijke verklaring geen sluitend bewijs is voor het niet bestaan van nog andere erfgenamen dan die in de verklaring genoemde. Wat is dan de werkelijke reden wel?

De werkelijke reden is dat zij met een verklaring van erfrecht in handen er 100 procent zeker van zijn dat zij geen enkel bedrijfsrisico lopen, als er toch nog erfgenamen zouden opduiken die niet in de verklaring van erfrecht genoemd zijn. Als officieel document, door de notaris opgemaakt, heeft deze verklaring absolute bewijskracht en is een vrijwaring voor de Rabobank om niet te hoeven betalen in zulke voorkomende gevallen. Deze redenering geldt ook voor de Fortisbank.

De meeste banken kiezen — en dus ook de Rabobank — voor de gemakkelijkste weg: in álle gevallen bij melding van overlijden vragen naar een verklaring van erfrecht, ook in die gevallen waarbij een verklaring van erfrecht niet nodig is.

De vraag er naar is verworden tot een automatisme binnen de organisatie van de banken. De baliemedewerkers staan er zelfs niet bij stil en zijn onkundig over mogelijke uitzonderingen. En toch zijn die er, zoals we zullen zien.

Testament op Langstlevende en de nieuwe wet op het erfrecht van 2003.

In de laatste decennia van de vorige eeuw is veel propaganda gemaakt voor het doen opstellen van een testament voor de langstlevende partner. De bedoeling er van was een einde te maken aan de financiële onzekerheid waarin ouderen verkeerden of kwamen te verkeren, meestal door toedoen van mogelijke erfgenamen en hun eigen kinderen. Dat testament was dan bedoeld om de partner die zou achterblijven een onbezorgde oude dag te geven en hem/haar niet afhankelijk te laten zijn van de willekeur van de erfgenamen. Het testament is vooral bekend geworden onder de naam Testament op de Langstlevende. Heel veel mensen hebben zo’n testament laten opstellen.

De nieuwe wet op het erfrecht heeft die onbezorgde oude dag wettelijk willen regelen en garanderen.

De nieuwe wet die is ingegaan op 1 januari 2003, heeft tot gevolg dat een testament op de langstlevende partner overbodig is geworden. Immers de wet bepaalt dat in geval van overlijden de hele nalatenschap wordt toebedeeld aan de langstlevende partner. Dat wordt de wettelijke verdeling genoemd. De langstlevende kan de wettelijke verdeling aanvaarden of verwerpen. Indien hij/zij de wettelijke verdeling aanvaardt, dan zijn ook alle lasten van de nalatenschap zijn/haar deel.

De praktijk van elke dag: De overledene heeft wel of geen testament.

Nalatenschap met testament.

Het erfrecht is, zoals we gezien hebben, bij wet geregeld. Met een testament wordt afgeweken van de wettelijke regels en sinds 1 januari 2003 van de wettelijke verdeling. Bij een testament wordt de nalatenschap verdeeld naar de wensen van de overledene. Het testament is een notariëel document.

Gezien de voorgeschiedenis moet er onderscheid gemaakt worden tussen Testamenten op de Langstlevende en de huidige testamenten van ná 1 januari 2003. Dus er is een:

• nalatenschap met Testament op Langstlevende. Deze testamenten blijven hun geldigheid behouden, en

• nalatenschap met Testament vanaf 1 januari 2003.

Nalatenschap zonder testament

Heeft de overledene bij leven geen testament laten opmaken, dan wordt de nalatenschap verdeeld zoals in de wet bepaald is. De wettelijke verdeling is van kracht.

Wat doen banken allemaal na de melding van een overlijden?

Er zijn enkele banken die een formulier hebben ontwikkeld voor de melding van overlijden. De Postbank is er een van. Het initiatief van de melding ligt bij de klant. Andere banken als Rabobank en Fortisbank, met duidelijke regionale of plaatselijke kantoren, nemen het initiatief van de klant bijna uit handen en raadplegen rouwadvertenties en andere mediatechnieken; zij wachten soms zelfs de melding van de naaste familie niet af en gaan over tot actie. Hét bewijsstuk van overlijden namelijk de kopie van de Akte van Overlijden, hét officiele document dat door de gemeente wordt afgegeven, is dan nog niet eens in hun bezit.

Na de melding van overlijden worden:

• de rekening(en) van de overledene gezet op naam van "Erven van";

• de rekening(en) worden geblokkeerd;

• periodieke overschrijvingen waarvoor de overledene machtigingen heeft gegeven, worden stopgezet;

• andere producten zoals creditcard en internetdiensten worden beëindigd;

De rekeningen blijven geblokkeerd tot voor de banken duidelijk is wie van de nabestaanden de bevoegdheid heeft of heeft verkregen, om de bankzaken te regelen en af te wikkelen.

Belangrijk evenwel is te weten dat bij een EN / OF-rekening de zogenoemde mederekeninghouder de beschikking blijft houden over de tegoeden van deze rekening.

Dat geldt voor alle banken.

Hoe wil de Rabobank de bevoegdheid tot het regelen van bankzaken aangetoond hebben?

Op dit punt nemen banken verschillende standpunten in en gaan Rabobank en Fortisbank in de fout door geen onderscheid te maken in de verschillende situaties die er kunnen zijn.

In dit artikel beperken we ons tot de Rabobank,omdat we daar de meeste ervaring mee hebben;omdat we lid zijn van de Rabobank Venray en de Rabobank verkondigt dat leden invloed kunnen uitoefenen op te voeren beleid. Bovendien is de Rabobank van oudsher in deze regio stevig verankerd en dat ook is gebleven tot op de dag van vandaag.

1. Als bewijs voor de bevoegdheid van een persoon bankzaken te doen geldt als hoofdregel het overleggen aan de bank van een verklaring van erfrecht. Tot nog toe wordt deze in álle gevallen gevraagd.

2. Op grond van de Wet Identificatie (WID) is de bank verplicht om van iedereen met wie zij een relatie aangaan de identiteit te registreren. Degene die de bevoegdheid heeft/krijgt bankzaken te regelen en geen relatie heeft met de rabobank , zal gevraagd worden zich te laten registreren met behulp van een officieel identiteitsbewijs.

3. Een akte van overlijden waaruit blijkt dat de overledene ten tijde van zijn overlijden gehuwd was of op dat moment een geregistreerd partnerschap had.

4. Een originele schriftelijke verklaring van het Centraal Testamenten Register (CTR). Daaruit moet blijken dat de overledene geen testament heeft laten opstellen.

5. De langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner ondertekent een verklaring. Daarin geeft hij/zij aan dat er geen gebruik is of zal gemaakt worden van het recht om de wettelijke verdeling ongedaan te maken.

6. Een vrijwaringsverklaring die inhoudt dat de bank geen enkele claim hoeft te honoreren. De klant zal die claims overnemen op zijn kosten.

Als je deze punten nog eens herleest, dan kun je het met een oud medewerker van de Rabobank alleen maar eens zijn. Hij zegt dat "het zekere voor het onzekere nemen", "beter iets te veel dan te weinig", "allerlei garanties en het zich indekken" traditioneel is bij de Rabobank. Meer zekerheden nemen dan strikt noodzakelijk is. Het is een opstapeling van zekerheden, die elkaar blijvend overlappen en zowel naar de klant als naar de organisatie kosten met zich brengen. Uiteindelijk zullen al die kosten verhaald worden op de klant.

Uitzonderingen op de hoofdregel.

Doordat de hoofdregel zo stringent als opdracht door de medewerkers gehanteerd wordt, zijn de uitzonderingen niet of nauwelijks bij het publiek bekend. Bovendien maakt de Rabobank er ook geen reclame voor en wordt nog eens in de interne stukken aandacht gevraagd voor het feit dat de Rabobank niet verplicht is gebruik te maken van de aanwezige uitzonderingen.

Bij de Rabobank gaat het om drie uitzonderingssituaties:

1. Nabestaanden: langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner en één of meer kinderen

2. Nabestaanden: langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner of één of meer kinderen

3. Kosten begrafenis of crematie

De uitzonderingen 1 en 2 nader toegelicht.

In feite zijn de uitzonderingen 1 en 2 toepassingen van de wet op het erfrecht van 2003.Het betreft, zoals eerder door ons omschreven, de nalatenschappen zonder testament.

Voor uitzondering 1 is de wettelijke verdeling van toepassing dwz dat bij wet vaststaat wie de erfgenamen zijn. Je zou zeggen dat als vaststaat wie de erfgenamen zijn; zij zich kunnen legitimeren, een uittreksel uit de akte van overlijden en een bewijs van het Centraal Testamenten register overleggen, dat dat voorde rabobank voldoende zou zijn. Nee dat is het niet!.

Aan de volgende voorwaarden moet nog voldaan zijn:

1. de overledene alsook de langstlevende echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner moeten uitsluitend de nederlandse nationaliteit bezitten;

2. de overledene moet in Nederland overleden zijn;

3. de langstlevende/geregistreerd partner moet een verklaring van vrijwaring ondertekenen;

4. de waarde van de tegoeden op de rekening(en) van de overledene moet samen lager zijn dan 25.000 euro.

Aan al deze voorwaarden, niet één uitgezonderd, moet voldaan zijn wil de Rabobank de eis van een verklaring van erfrecht laten vallen.

Uitzondering 2 heeft betrekking op nalatenschappen zonder testament waarbij de wettelijke verdeling niet van toepassing kan zijn, zoals een kinderloos huwelijk of wanneer de langstlevende ook is overleden en de kinderen de erfgenamen zijn. Indeze gevallen wordt een maximum bedrag gesteld: de waarde van de tegoeden moet samen minder bedragen dan 2.500 euro. Waarom moet er een maximum gesteld worden waar toch duidelijk is wie de erfgenamen zijn en zij zich als zodanig kunnen legitimeren? Waarom een verklaring van erfrecht als boven die 2.500 euro wordt uitgegaan en een ondertekende verklaring van vrijwaring voldoende zou kunnen zijn? Traditie en bureaucratie is ons antwoord.

Wat gebeurt er bij het bekende testament op de langstlevende?

Zeker is: het geldige testament op de langstlevende/geregistreerd partner komt niet in de uitzonderingen voor. Het betekent dus dat aan deze mensen een verklaring van erfrecht gevraagd wordt. Zij maken kosten voor het opstellen van dat testament en moeten bij overlijden van één hunner kosten maken voor de vereiste verklaring van erfrecht.

Naar onze mening zou dat niet moeten kunnen gebeuren en zeker niet wanneer in dat testament de bepaling is opgenomen dat de langstlevende het testament moet uitvoeren. De langstlevende is dan benoemd tot executeur testamentair en in dat geval wordt ook bij de Rabobank vrijstelling verleend van het moeten overleggen van die bewuste verklaring. En toch werpt de Rabobank een geweldige drempel op: zij verklaart zich niet bereid tot het inzien en lezen van een kopie van het testament op de langstlevende…dat is notarissenwerk, zo wordt geadviseerd door Rabo Nederland.

Naar ons beste weten zijn bijna alle vroegere testamenten op de langstlevende

voorzien van de bepaling van een executeur testamentair. Heel veel mensen worden de dupe van dit beleid van de Rabobank.

Maar we weten ook dat bij private banking wel degelijk de medewerkers van diezelfde Rabobank gebruik maken van testamenten op de langstlevende bij hun adviserende taak en zelfs adviezen geven die verbetering van testamenten beogen. De logica is hier dan toch ver te zoeken!

Wij pleiten er zeer voor dat deze testamenten met de bepaling van een executeur testamentair gaan vallen onder de uitzonderingen. Dat is een vorm van rechtvaardigheid die wij voorstaan.

Voorzichtigheid blijft geboden!

In het voorgaande is al aangegeven dat telkens en telkens weer het advies wordt gegeven met spoed een verklaring van erfrecht te laten opstellen. Bij verschillende banken en instanties wordt dat spoedeisende karakter vertaald in "binnen enkele werkdagen". De Consumentenbond geeft dat advies zeker niet. De Consumentenbond vindt dat advies niet verstandig. Een erfgenaam heeft het recht de nalatenschap te aanvaarden dan wel te verwerpen. Zouden er alleen maar schulden zijn, dan is het redelijk de nalatenschap te verwerpen. Is het niet zeker of er schulden zijn, dan is beneficiair aanvaarden een mogelijkheid. De erfgenaam wordt niet verantwoordelijk voor de schulden, maar mag zich tussentijds niets van de nalatenschap toeeigenen. Hij mag zich niet gedragen als eigenaar van de erfenis. Alleen al de aanvraag voor een verklaring van erfrecht kan gezien worden als een daad van aanvaarding van de nalatenschap. Op een eenmaal gemaakte keuze kan niet worden teruggekomen, de keuze is onherroepelijk. Wanneer een advies van de bank direct wordt opgevolgd, kan het wel eens zo zijn dat men erfgenaam is geworden van een schuldenlast. Dat kan nooit de bedoeling zijn van een bank? Een aansporing in deze is onterecht.

Voor het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap door de langstlevende bestaat er een bedenktijd van maximaal drie maanden. Gebruik die dan ook voor een verstandige beslissing!

Andere wegen zijn mogelijk!

In de laatste decennia van de vorige eeuw is de constructie van de en/of rekening door de banken enorm gepropageerd. Bijna alle produkten van de banken werden van de constructie voorzien. Vele miljoenen mensen hebben en/of rekeningen afgesloten. Het voordeel van deze rekeningvorm is dat bij overlijden de achtergebleven rekeninghouder over het tegoed kan blijven beschikken. In beginsel blokkeren de banken deze rekeningen niet. Ook de Rabobank doet dat niet.

Het bijkomende voordeel in de problematiek van de verklaring van erfrecht is dat de overgebleven rekeninghouder volkomen legitiem een nieuwe rekening kan openen —ook bij een andere bank dan de Rabobank— op zijn naam en het saldo van de en/of rekening kan overhevelen naar de nieuw geopende rekening. Daarbij is een verklaring van erfrecht niet nodig. Teveel klanten kennen deze mogelijkheid gewoon niet. Zij worden er door de banken ook niet over ingelicht.

Een tweede weg om de verklaring van erfrecht te omzeilen is de volgende. Maak een aanvulling op uw bestaande testament en benoem daarin een of twee van uw kinderen als executeur testamentair.

Ons idee is: de klant als consument heeft recht op waarheidskennis over het produkt dat hij wil afnemen.

Wij hopen dat wij met dit artikel een bijdrage daartoe hebben kunnen leveren, voor u als consument.

Drs.H.J.J.Steenbekkers, auteur

In samenwerking met:

Ing.H.S. Dooren

J. Wijers

Wanssum

Mijn vraag is :Als ik een verklaring van erfrecht aanvraag,moet degene die in een testament staat dan in kennis gesteld worden door de erfnotaris(die persoon is n.l.al jaren gebrouieerd met mijn overleden man)Wij waren getrouwd in gemeenschap van goederen.We hadden een gezamelijke rekening.Ik ben bang dat als die persoon (een halfbroer)iets opeis,ik dan alles kwijt ben.
Ik ben 71 jaar en had een eigen huis samen met mijn man.We hadden samen geen kinderen,wel heb ik 3 volwassen kinderen uit eerder huwelijk.

Willem van Dijk, Maandag 10 Mei 2010 23:40

10-05-2010 Willem van Dijk
Vorig jaar maart is mijn moeder overleden. Mijn ouders hadden een en/of betaalrekening bij de ING-bank en een testament ten gunste van de langstlevende partner, in dit geval dus mijn vader. Namens mijn vader heb ik een wijziging van de tenaamstelling van de betaalrekening aangevraagd waarbij de naam van mijn moeder verwijderd moest worden. De volgende formulieren en kopieën werden meegezonden: Bankzaken regelen na een overlijden-deel B, Inlichtingen van het Centraal Testamenten Register en de relevante bladzijden uit het testament van mijn moeder. Het antwoord op onze aanvraag was negatief, er was een Verklaring van Erfrecht nodig! Na de nodige discussie met diverse medewerkers over de noodzaak van een Verklaring van Erfrecht en het volharden in de wijgering om de tenaamstelling te veranderen, heb ik bij ING een officiële klacht ingediend. Dit leverde echter ook geen verandering van het ING-standpunt op. Aangezien ik er van overtuigd was dat een Verklaring van Erfrecht in dit geval geen extra informatie opleverde, heb ik vervolgens een klacht bij het KIFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) ingediend. Het resultaat is dat nu eindelijk de tenaamstelling wordt gewijzigd zonder de Verklaring van Erfrecht.

Reactie aan dhr. van Dijk.
Op dit moment hebben wij in de familie exact dezelfde kwestie aan de orde. Mijn moeder is recent overleden, mijn vader wil de tenaamstelling van de en/of rekening bij de ING wijzigen. Ook nu weer de gebruikelijke eis van de verklaring van erfrecht, waar volgens de medewerkers van de ING niet vanaf geweken kan worden omdat er een testament op de langstlevende is. Geen enkel ander document wordt geaccepteerd. Ik ben van plan daar bezwaar tegen te blijven maken, om mijn vader het maken van onnodige kosten te besparen. Ik zou graag meer informatie krijgen over de honorering van uw klacht bij het KIFID, zodat ik daaraan kan refereren bij de ING. Als dat mag.
Hopelijk zet dat wat extra kracht bij!
Overigens hebben wij ook al in overweging een nieuwe bankrekening te openen op naam van mijn vader en de tegoeden gewoon te laten overschrijven, maar dat geeft natuurlijk ook weer de nodige administratieve rompslomp. Dat doen we als de ING onverzettelijk blijkt!

h van der linde, Zondag 23 Januari 2011 13:32

ik heb een vraag myn schoon vader is in dezember overleden hy heeft 4 kinderen 3 willen er totaal niets van weten maar hy heeft een schuld van 2000 euro by s v b moet ik die betalen hy had geen testament en hy leefde alleen

Geachte Mevrouw, Heer,

Mijn moeder heeft als weduwe een testament gemaakt tbv haar drie kinderen.
Reeds tijdens haar leven is haar vermogentje onder de kinderen verdeeld.
Rest nu nog een totaaltegoed op de lopende rekening bij de ING-bank.
U kunt zich voorstellen dat de kosten van een verklaring van erfrecht in geen verhouding zullen staan, dan wel zou er nog wat overblijven. Wat raadt u mij aan t.o.v. de ING ?

wij als kinderen van overleden ouders, vader 1976 en moeder 2008 hebben een probleem met sns bank.
ik was gemachtigd voor de betaal en spaarrekening.
na het overlijden van mijn moeder in september 2008 zijn de rekeningen geblokkeerd.
op 30-12-2008 kreeg ik het verzoek van de sns om een verklaring van erfrecht, ik heb direct gebeld en aangegeven dat die verklaring er niet was.
dit werd genoteerd en er werd gezegd dat het zo goed was (er is ook geen testament)
ongeveer in maart 2009 zocht sns contact en hebben ze besloten dat er toch een verklaring van erfrecht moest komen.
omdat er een totaal saldo was van ongeveer €300,00 vonden wij als familie het niet nodig en grote onzin om zo’n verklaring van misschien wel €400,00 op te laten stellen.
er komt van sns totaal geen reactie over deze kwestie.
wel sturen ze mijn iedere maand een afschrift op naam van mijn moeder, sinds enige tijd stuur ik deze afschriften ongeopend terug omdat ze het vertikken om de tenaamstelling te wijzigen in bijv de erven van.
pas nog telefonischcontact gehad ze zeggen dan dat er contact opgenomen word, maar tot nu toe niks en ook op brieven word er niet gereageerd door sns.
maandelijks word er €1,95 afgeschreven voor de kosten van de rekening, hoelang kan sns dit volhouden (wij natuurlijk ook).
hebben jullie nog een advies wat wij hier evt tegen kunnen doen of is het zinloos omdat ze recht hebben op een verklaring van erfrecht.

In 2007 overleed mijn vader en in 2009 mijn moeder er is inmiddels al meer als een jaar geleden een akte van erfrecht op gemaakt van mijn moeder, er zijn drie erfgenamen ik en mijn twee zussen, nu wil mijn jongste de verklaring van erfrecht niet tekenen omdat zij van mening is dat e.e.a niet klopt haar al uitgelegd dat dit pas uitgezocht kan worden als die verklaring getekend is ook mbt tot de kluisinhoud, weigert zei te tekenen.
Ik heb met geen van mijn zussen contact wel heb ik al meer als 1 jaar geleden de inzage in financiële stukken opgeëist via rechter die bij mijn oudste zus waren, en ook gewonnen, nu blijkt e.e.a. niet helemaal te kloppen waardoor jongste niet tekent.
Ik sta schijnbaar met rug tegen de muur heeft een recht zaak tegen de jongste zin ze heeft immers wel destijds roerende goederen uit de inboedel van moeder gekregen,en aanvaard.

theunis ten Kate, Woensdag 07 Maart 2012 00:29

Ik heb een vraag,

de tante van mijn vriendin is overleden in juni 2011. De tante heeft verschillende en/of rekeningen bij de ING met een vriendin waarmee zij overigens niet mee samenwoonde. Er was geen testament gemaakt.Na een lange tijd hebben mijn vriendin en haar nicht nu eindelijk de kostbare
verklaring van erfrecht verkregen. Dus op naar de ING bank, echter had de tante en/of rekeningen en
geeft de ING geen inzage in de rekeningen. Heel vreemd want de ‘vriendin’ van de tante is niet eens erfgenaam. De Vriendin van de tante moet zelfs toestemming geven over de verdeling van de en/of rekeningen door middel van een handtekening. Wij weten nu al dat dat bijna onmogelijk is. Hoe kunnen we nu erachter komen of het de moeite waard is om eventueel een advocaat in te schakelen, want dat lijkt de nog de enige weg.Tevens weet de bank net zo goed als wij dat een en/of rekening helemaal niet wil zeggen dat de gelden van deze rekeningen voor de helft van bijde personen zijn. Het is immers zo dat bij degene die voor de inkomsten van die rekening zorgd hoofdrekening houder is. De bank beweerd dat helft van de en/of rekeningen dan voor de erfgenamen is. Dat kan natuurlijk een voordeel zijn,maar mischien ook een nadeel. Tevens is het dan ook niet eerlijk voor de vriendin van de tante. Zij hebben namelijk, ingeval van bijv ziekte, niet elkaar gemachtigd maar elkaars rekeningen en/of rekeningen van gemaakt. Destijds tegen wil van de tante van de vriendin in, maar uiteindelijk toch overstag gegaan. Wat kan mijn vriendin en nicht nog doen, zij hebben financieel geen middelen meer om na de dure verklaring van erfrecht nog meer kosten te gaan maken.
Alvast bedankt voor de reactie

Vraag:
In 2007 geregistreerd partnerschap afgesloten .Ook is er in 2007 een testament gemaakt. Mijn man/partner is recent overleden. Wij hebben geen kinderen .
Wij hebben een en/of rekening.

De Rabo wil toch een verklaring van erfrecht.
Is dat in deze echt nodig

Vraag: namens mijn minderjarige dochter heb ik de nalatenschap van haar onlangs overleden vader beneficiair aanvaard, via kantonrechter. Ik heb hiervan een akte van nalatenschap. Is het dan ook nog nodig om een akte van erfrecht op te laten stellen?
En hoe kan ik iemand anders machtigen om de nalatenschap af te handelen?
Alvast bedankt voor uw reactie,

Heeft iemand praktische ervaring met het online aanvragen van een verklaring van erfrecht via een verklaring van erfrecht service? Hoef ik dan niet langs te notaris. Waar moet ik op letten?

Beste Erik, Ik heb vorige week mijn verklaring van erfrecht ontvangen via http://www.intervivos.nl/verklaring-van-... Het duurde in totaal zes weken. Dat had te maken met het erfgenamen onderzoek bij de gemeente Den Haag. Die schijnen bijzonder traag te zijn. Ik had een all-in prijs voor de akte en de volmachten. Onderzoekskosten komen er apart bij. In mijn geval € 31,- van de gemeente. Door de volmachten hoef je niet langs bij de verklaring van erfrecht service maar je moet dan wel je handtekening laten legaliseren op de volmacht. Waar je op moet letten is of in de prijs de akte en de volmachten zitten. De onderzoekskosten daar kom je niet onderuit. Succes!

This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your web site in my social networks! gcbacbfbakdcbccd

It is also possible that Zynga’s chosen advertising network is to blame if we akfeeeeffgfeegkd

Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot! faefdeedkaedbcgc

1000s of Show Gambler, since the Lastly associated with Sept .. cdddfecgdeaccdbd

Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and web and this is really annoying. A good blog with interesting content, that is what I need. Thanks for keeping this website, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it. ecaeegkeegeeafke

Ik las op de site:In de laatste decennia van de vorige eeuw is de constructie van de en/of rekening door de banken enorm gepropageerd. Bijna alle produkten van de banken werden van de constructie voorzien. Vele miljoenen mensen hebben en/of rekeningen afgesloten. Het voordeel van deze rekeningvorm is dat bij overlijden de achtergebleven rekeninghouder over het tegoed kan blijven beschikken. In beginsel blokkeren de banken deze rekeningen niet. Ook de Rabobank doet dat niet.

Het bijkomende voordeel in de problematiek van de verklaring van erfrecht is dat de overgebleven rekeninghouder volkomen legitiem een nieuwe rekening kan openen —ook bij een andere bank dan de Rabobank— op zijn naam en het saldo van de en/of rekening kan overhevelen naar de nieuw geopende rekening. Daarbij is een verklaring van erfrecht niet nodig. Teveel klanten kennen deze mogelijkheid gewoon niet. Zij worden er door de banken ook niet over ingelicht.

Geldt dit nog steeds in 2015, graag uw reactie hierover, mvg Aletta

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

Nieuwsbrief

Volg Geld & Recht op Twitter

Like Geld & recht op Facebook

Meer websites van SPN